Create a Customized Servisnú zmluvu (SLA) na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

Servisná zmluva (SLA)

Add Comment
Cancel
TÁTO SERVISNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Klient“)
Add Comment
Cancel
( Poskytovateľ a Klient ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Bude poskytovateľ okrem servisu zabezpečovať aj technickú prevádzku aplikácie (tzv. cloudové riešenie)
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Klienta za podmienok uvedených v tejto Zmluve technicky zabezpečovať prevádzku internetovej aplikácie s názvom
, ktorej hlavnými funkcionalitami sú
, ktorá je dostupná z internetovej stránky
(ďalej ako „Prevádzkovanie internetovej aplikácie“).
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Klienta nasledujúce služby:
Add Comment
Cancel
,
Add Comment
Cancel
(ďalej spoločne ako „Technická podpora“).
Add Comment
Cancel
Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie a poskytovanie Technickej podpory odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Podmienky Prevádzkovania internetovej aplikácie
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie zabezpečiť počítačové servery o minimálnej technickej špecifikácii
.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie pripojenie k internetu (konektivitu) o minimálnej rýchlosti
.
Add Comment
Cancel
Prevádzkovateľ sa zaväzuje v rámci Prevádzkovania internetovej aplikácie zabezpečiť prepojenie uvedenej aplikácie do siete internet v rozsahu minimálne
% času v každom kalendárnom
.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ
právo vykonávať odstávky servera, na ktorom prebieha Prevádzkovanie internetovej aplikácie, a to v čase od
hod. do
hod. (ďalej len „Odstávky“).
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať Odstávky
Klienta.
Add Comment
Cancel
Doba Odstávok sa pre účely ustanovenia čl. 2.3
ako doba výpadku servera (tj. doba, kedy nebolo zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet).
Add Comment
Cancel
Hlásenie požiadaviek
Add Comment
Cancel
Klient má povinnosť hlásiť Poskytovateľovi požiadavky na poskytnutie Technickej podpory jedným z následujúcich spôsobov:
Add Comment
Cancel
prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu
;
Add Comment
Cancel
telefonicky na telefónne číslo
;
Add Comment
Cancel
prostredníctvom funkcie
v informačnom systéme
;
Add Comment
Cancel
Dôležitosť požiadaviek
Add Comment
Cancel
Požiadavky s najvyššou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Add Comment
Cancel
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Požiadavky s vysokou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Add Comment
Cancel
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Požiadavky so strednou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Add Comment
Cancel
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Požiadavky s nízkou dôležitosťou sú všetky požiadavky, ktoré nespadajú ani do jednej z vyššie uvedených skupín.
Add Comment
Cancel
V prípade dôvodných pochybností o tom, do ktorej skupiny požiadaviek daná požiadavka patrí, platí, že patrí do skupiny s
dôležitosťou.
Add Comment
Cancel
Čas prijímania požiadaviek
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ je povinný prijímať požiadavky Klienta na poskytnutie Technickej podpory
, teda v akýkoľvek čas (24 hodín denne) a v akýkoľvek deň, vrátane sviatkov a víkendov.
Add Comment
Cancel
Prvá reakcia na zaslanú požiadavku
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s najvyššou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s vysokou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku so strednou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s nízkou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Riešenie požiadaviek
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s najvyššou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s vysokou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta so stednou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s nízkou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Rozsah Technickej podpory
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Technickú podporu v rozsahu najviac
človekohodín
.
Add Comment
Cancel
Požiadavky, ktorých riešenie by znamenalo prekročenie vyššie dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnuť.
Add Comment
Cancel
V prípade odmietnutia riešenia požiadavky podľa predchádzajúceho článku sa riešenie danej požiadavky presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o vyriešenie požiadavky v takom prípade nemá záujem.
Add Comment
Cancel
Odmena
Add Comment
Cancel
Chcem dohodnúť
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie čiastku
+ slovami
, ktorá je splatná
. dňa mesiaca
uvedenému obdobiu.
Add Comment
Cancel
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Technickej podpory v rozsahu dohodnutom v čl. 8 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Technickej podpory podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Poskytovateľ nevyužije plný rozsah Technickej podpory.
Add Comment
Cancel
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Add Comment
Cancel
Platebné podmienky
Add Comment
Cancel
Odmena je splatná
. dňa
za ktorý je Odmena platená.
Add Comment
Cancel
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
, IBAN
, vedený v v sídle
.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a taký daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 10.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s najvyššou dôležitosťou podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s vysokou dôležitosťou podľa odstavca 7.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta so strednou dôležitosťou podľa odstavca 7.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
, v ktorej(om) nebude zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet nad limit stanovený úvodným odstavcom.
Add Comment
Cancel
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyvv na nárok Klienta na náhradu škody v celom rozsahu.
Add Comment
Cancel
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovateľ celkom zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľom uvedenej v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Add Comment
Cancel
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku Klienta,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu Klienta,
Add Comment
Cancel
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Add Comment
Cancel
spôsobe fungovania podniku Klienta,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Klienta.
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkov prípadov, kedy.
Add Comment
Cancel
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Add Comment
Cancel
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto zmluvy,
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Add Comment
Cancel
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.35 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.