Crear uno personalizado Smlouvu o převodu podílu ve společnosti na míru

Esta plantilla fue preparada por: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrucciones

  • Použijte, pokud potřebujete převést podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie akciové společnosti.
  • Pokud chcete investora, který však nechce být zapsán v obchodním rejstříku, může se Vám hodit Smlouva o tichém společenství.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti

Añadir comentario
Cancelar
TATO SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Převodcem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Převodce“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Nabyvatelem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Nabyvatel“)
Añadir comentario
Cancelar
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Definice
Añadir comentario
Cancelar
Touto smlouvou se převádí podíl v(e)
Touto smlouvou se převádí
Añadir comentario
Cancelar
V této Smlouvě
Añadir comentario
Cancelar
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Añadir comentario
Cancelar
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
Añadir comentario
Cancelar
2
Předmět smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
Añadir comentario
Cancelar
3
Kupní cena
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Añadir comentario
Cancelar
4
Platební podmínky
Añadir comentario
Cancelar
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
Añadir comentario
Cancelar
4.2
Kupní cena je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpisem této Smlouvy předání Kupní ceny.
Añadir comentario
Cancelar
5
Odkládací podmínky
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
Añadir comentario
Cancelar
5.1.1
má povinnost
;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
Añadir comentario
Cancelar
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
Añadir comentario
Cancelar
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
Añadir comentario
Cancelar
7
Důvěrnost
Añadir comentario
Cancelar
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Añadir comentario
Cancelar
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Añadir comentario
Cancelar
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Añadir comentario
Cancelar
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany,
Añadir comentario
Cancelar
(dále jen „Důvěrná informace“).
Añadir comentario
Cancelar
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Añadir comentario
Cancelar
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Añadir comentario
Cancelar
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Añadir comentario
Cancelar
7.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Añadir comentario
Cancelar
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Añadir comentario
Cancelar
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Añadir comentario
Cancelar
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Añadir comentario
Cancelar
8
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Añadir comentario
Cancelar
8.2
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Añadir comentario
Cancelar
9
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
10
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
Añadir comentario
Cancelar
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (240,79 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.