Crear uno personalizado Smlouvu o postoupení práv k počítačovému programu na míru

Esta plantilla fue preparada por: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrucciones

  • Touto problematikou se zabývá zajímavý článek na stránkách e-pravo.
  • Pokud chcete poskytnout právo pouze užívat software, pro takové účely je vhodná Licenční smlouva.
  • Rozdíl mezi touto smlouvou a licenční smlouvou spočívá v tom, že v případě licenční smlouvy stále „vlastníte“ software a ostatním poskytujete jen právo jej užívat, naproti tomu touto smlouvou převedete celé „vlastnictví“ softwaru na nabyvatele.

Smlouva o postoupení práv k počítačovému programu

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ PRÁVA VÝKONU MAJETKOVÝCH AUTORSKÝCH PRÁV A VÝHRADNÍ LICENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Postupitelem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Postupitel“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Postupníkem je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Postupník“)
Añadir comentario
Cancelar
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Vymezení pojmů
Añadir comentario
Cancelar
1.1
Program“ znamená počítačový program tvořený zdrojovým kódem a veškerými daty v jakémkoliv formátu, a to i data tvořící grafické autorské dílo, která jsou v elektronické podobě uložena
.
Añadir comentario
Cancelar
1.2
Databáze“ znamená každou jednu databázi ve smyslu ust. § 88 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), která je součástí Programu.
Añadir comentario
Cancelar
2
Prohlášení
Añadir comentario
Cancelar
2.1
Postupitel prohlašuje, že:
Añadir comentario
Cancelar
2.1.1
je výhradním vykonavatelem všech majetkových autorských práv k Programu, tedy že na něj přešlo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu od každého jednotlivého autora Programu a že tato skutečnost je uvedena v písemných dohodách uzavřených mezi Postupitelem a autory/spoluautory Programu;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.2
má veškerá potřebná práva a souhlasy autorů/spoluautorů k postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Programu a tomuto postoupení nebrání žádné osobnostní autorské právo jakékoliv třetí osoby a že takové postoupení bude moci Postupník provést neomezeně dále;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.3
má právo k postoupení práv dle této Smlouvy, tedy že postoupení nebrání žádné osobnostní autorské právo kteréhokoliv autora/spoluautora Programu;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.4
má vypořádány veškeré splatné i nesplatné závazky, zejména finanční, vůči všem autorům/spoluautorům Programu;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.5
žádný autor/spoluautor Programu nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s Programem;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.6
neudělil žádnou výhradní nebo nevýhradní licenci nebo podlicenci k Programu žádné třetí osobě;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.7
je jediným pořizovatelem Databáze ve smyslu ust. § 89 autorského zákona a má veškerá práva k tomu, aby převedl právo pořizovatele Databáze na Postupníka;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.8
má zájem postoupit Postupníkovi právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby Postupník mohl bez dalšího Program poskytovat k užití třetím osobám, udělit jakékoliv třetí osobě výhradní nebo nevýhradní licenci či podlicenci k Programu a/nebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu dále postoupit libovolné třetí osobě.
Añadir comentario
Cancelar
2.2
Postupitel bere na vědomí, že Postupník má zájem Program dotvářet, rozšiřovat, měnit, a prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by tomuto záměru Postupníka bránila.
Añadir comentario
Cancelar
2.3
Postupník má zájem nabýt právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby mohl bez dalšího Program poskytovat k užití třetím osobám, aby mohl udělit jakékoliv třetí osobě výhradní nebo nevýhradní licenci či podlicenci k Programu, a/nebo aby mohl právo výkonu majetkových autorských práv k Programu dále postoupit libovolné třetí osobě.
Añadir comentario
Cancelar
2.4
Postupitel tímto neodvolatelně souhlasí s postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k Programu z Postupníka na libovolnou třetí osobu a k tomu, aby taková třetí osoba mohla provést popsané postoupení neomezeně dále.
Añadir comentario
Cancelar
3
Předmět smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Postupitel proto tímto postupuje Postupníkovi právo výkonu všech majetkových autorských práv k Programu (dále též jako „Postoupení“) a Postupník s Postoupením souhlasí a zavazuje se zaplatit za ně Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Añadir comentario
Cancelar
3.2
K Ceně náleží DPH v zákonné výši, protože Postupitel je plátcem DPH.
Añadir comentario
Cancelar
3.3
Postupitel se zavazuje při podpisu této Smlouvy předat Postupníkovi veškeré vytvořené podklady k Programu nezbytné pro všestranné nakládání s Programem.
Añadir comentario
Cancelar
3.4
Postupitel je po Postoupení povinen zdržet se jakéhokoliv užití Programu.
Añadir comentario
Cancelar
3.5
Je-li součástí Programu výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících, zejména autorské dílo, a nejde přitom o součást Programu ve smyslu této Smlouvy (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Další výtvor“), Postupitel poskytuje touto Smlouvou Postupníkovi výhradní oprávnění k užití Dalšího výtvoru, a to ke splnění účelu této Smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Postupník je oprávněn Další výtvor užít v původní nebo i jiné zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Tato oprávnění jsou převoditelná a dále postupitelná a vztahují se na všechny úpravy Dalšího výtvoru. Případný licenční poplatek je již zahrnut v Ceně.
Añadir comentario
Cancelar
4
Platební podmínky
Añadir comentario
Cancelar
Cena má být zaplacena
4.1
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Añadir comentario
Cancelar
4.2
Cena je splatná
.
Añadir comentario
Cancelar
5
Databáze
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Postupitel převádí na Postupníka právo pořizovatele Databáze ve smyslu ust. § 90 odst. 1 autorského zákona a Postupník takové právo přijímá.
Añadir comentario
Cancelar
5.2
Postoupení práva ve smyslu tohoto článku je
.
Añadir comentario
Cancelar
6
Odstoupení od smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
6.1
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu odst. 2 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Añadir comentario
Cancelar
6.2
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Añadir comentario
Cancelar
6.3
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Añadir comentario
Cancelar
7
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
7.1
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Añadir comentario
Cancelar
7.2
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 2 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Añadir comentario
Cancelar
8
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
9
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Chcete automaticky vygenerovat ke smlouvě prohlášení o autorství?
Añadir comentario
Cancelar

Prohlášení o autorství

Añadir comentario
Cancelar
Autor Programu:
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
, bytem:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Autor Programu prohlašuje:
Añadir comentario
Cancelar
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor Programu ve smyslu Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
Mým tvůrčím příspěvkem na Programu je
.
Añadir comentario
Cancelar
Program jsem tvořil ke splnění svých povinností vyplývajících ze vztahu mezi Postupitelem a mnou ve smyslu § 58 autorského zákona. S Postupitelem jsem nesjednal žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Añadir comentario
Cancelar
Potvrzuji, že Postupitel je oprávněn i ke změnám Programu.
Añadir comentario
Cancelar
Postupiteli jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k Programu bez omezení.
Añadir comentario
Cancelar
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Añadir comentario
Cancelar
Toto prohlášení bude nedílnou součástí Smlouvy o postoupení práva výkonu majetkových práv a výhradní licence.
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
______________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (240,79 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.