Crear uno personalizado Směnnou smlouvu na míru

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrucciones

  • Použijte, pokud směňujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygenerují i Předávací protokoly.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Směnná smlouva

Chcete směňovat
Añadir comentario
Cancelar
Nemovitostmi budou
Añadir comentario
Cancelar
TATO SMĚNNÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Prvním směňujícím je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „První směňující“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Druhým směňujícím je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Druhý směňující“)
Añadir comentario
Cancelar
( První směňující a Druhý směňující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Definice věci prvního směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
1.1
V této Smlouvě „Věc č. 1“ znamená
Añadir comentario
Cancelar
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Añadir comentario
Cancelar
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Añadir comentario
Cancelar
1.2
Věc č. 1 je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, katastrální pracoviště
.
Añadir comentario
Cancelar
2
Definice věci druhého směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
2.1
V této Smlouvě „Věc č. 2“ znamená
Añadir comentario
Cancelar
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Añadir comentario
Cancelar
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Añadir comentario
Cancelar
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Añadir comentario
Cancelar
2.2
Věc č. 2 je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, katastrální pracoviště
.
Añadir comentario
Cancelar
2.3
Věc č. 1 a Věc č. 2, společně též jako „Věci“, není-li třeba užít konkrétního označení každé z nich.
Añadir comentario
Cancelar
3
Předmět Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Předmětem této Smlouvy je směna Věci č. 1 a Věci č. 2 mezi Prvním směňujícím a Druhým směňujícím.
Añadir comentario
Cancelar
4
Prohlášení Prvního směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
4.1
První směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 1.
Añadir comentario
Cancelar
4.2
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 1 nevázne žádné zástavní právo.
Añadir comentario
Cancelar
4.3
Druhý směňující prohlašuje, že si Věc č. 1 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 1 před uzavřením této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
4.4
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 1 není jakkoli omezen.
Añadir comentario
Cancelar
4.5
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 1 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Añadir comentario
Cancelar
4.6
První směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Prvním směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se První směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Añadir comentario
Cancelar
4.7
První směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 1 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 1 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 1 vedena žádná poznámka či plomba.
Añadir comentario
Cancelar
5
Prohlášení Druhého směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Druhý směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 2.
Añadir comentario
Cancelar
5.2
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 2 nevázne žádné zástavní právo.
Añadir comentario
Cancelar
5.3
První směňující prohlašuje, že si Věc č. 2 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 2 před uzavřením této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
5.4
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 2 není jakkoli omezen.
Añadir comentario
Cancelar
5.5
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 2 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu;
Añadir comentario
Cancelar
5.6
Druhý směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Druhým směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se Druhý směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Añadir comentario
Cancelar
5.7
Druhý směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 2 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 2 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 2 vedena žádná poznámka či plomba.
Añadir comentario
Cancelar
6
Předání Věci č. 1
Añadir comentario
Cancelar
6.1
První směňující je povinen předat Věc č. 1 Druhému směňujícímu
.
Añadir comentario
Cancelar
6.2
Předání a převzetí Věci č. 1 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že První směňující je povinen Věc č. 1 vyklidit a vyklizenou ji předat Druhému směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prvním směňujícím a Druhým směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 1.
Añadir comentario
Cancelar
7
Předání Věci č. 2
Añadir comentario
Cancelar
7.1
Druhý směňující je povinen předat Věc č. 2 Prvnímu směňujícímu
.
Añadir comentario
Cancelar
7.2
Předání a převzetí Věci č. 2 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
7.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Druhý směňující je povinen Věc č. 2 vyklidit a vyklizenou ji předat Prvnímu směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Druhým směňujícím a Prvním směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 2.
Añadir comentario
Cancelar
8
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 1
Añadir comentario
Cancelar
8.1
Nebezpečí škody na Věci č. 1 přechází z Prvního směňujícího na Druhého směňujícího momentem
.
Añadir comentario
Cancelar
9
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 2
Añadir comentario
Cancelar
9.1
Nebezpečí škody na Věci č. 2 přechází z Druhého směňujícího na Prvního směňujícího momentem
.
Añadir comentario
Cancelar
10
Katastr nemovitostí
Añadir comentario
Cancelar
10.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo ke směňovaným Věcem vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Añadir comentario
Cancelar
10.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Añadir comentario
Cancelar
10.3
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Añadir comentario
Cancelar
10.4
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Añadir comentario
Cancelar
11
Poplatky za Věc č. 1
Añadir comentario
Cancelar
11.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 1 je povinen zaplatit
.
Añadir comentario
Cancelar
12
Poplatky za Věc č. 2
Añadir comentario
Cancelar
12.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 2 je povinen zaplatit
.
Añadir comentario
Cancelar
13
Vady na Věci č. 1 Prvního směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
13.1
Druhý směňující je povinen Věc č. 1 řádně prohlédnout
a sdělit Prvnímu směňujícímu vady Věci č. 1, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 1 nemá žádné zjevné vady.
Añadir comentario
Cancelar
13.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Añadir comentario
Cancelar
13.3
Je-li vada Věci č. 1 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní První směňující vady Věci č. 1 ve lhůtě
dní od jejího předání.
Añadir comentario
Cancelar
13.4
Pokud První směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Druhý směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prvního směňujícího, které se První směňující tímto zavazuje uhradit Druhému směňujícímu.
Añadir comentario
Cancelar
13.5
Je-li vada Věci č. 1 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 1 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 1, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 1, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Druhý směňující nesdělí Prvnímu směňujícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prvního směňujícího, má Druhý směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
14
Vady na Věci č. 2 Druhého směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
14.1
První směňující je povinen Věc č. 2 řádně prohlédnout
a sdělit Druhému směňujícímu vady Věci č. 2, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 2 nemá žádné zjevné vady.
Añadir comentario
Cancelar
14.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Añadir comentario
Cancelar
14.3
Je-li vada Věci č. 2 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Druhý směňující vady Věci č. 2 ve lhůtě
dní od jejího předání.
Añadir comentario
Cancelar
14.4
Pokud Druhý směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má První směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Druhého směňujícího, které se Druhý směňující tímto zavazuje uhradit Prvnímu směňujícímu.
Añadir comentario
Cancelar
14.5
Je-li vada Věci č. 2 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 2 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 2, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 2, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud První směňující nesdělí Druhému směňujícímu, jaké právo zvolil bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Druhého směňujícího, má První směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
15
Odstoupení od Smlouvy Prvního směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
15.1
První směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Druhého směňujícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Añadir comentario
Cancelar
15.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
16
Odstoupení od Smlouvy Druhého směňujícího
Añadir comentario
Cancelar
16.1
Druhý směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prvního směňujícího uvedené v článku 4 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Añadir comentario
Cancelar
16.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Añadir comentario
Cancelar
17
Vyšší moc
Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.
Añadir comentario
Cancelar
17.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Añadir comentario
Cancelar
17.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Añadir comentario
Cancelar
17.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Añadir comentario
Cancelar
18
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
18.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2184 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
19
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
19.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
19.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
19.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
19.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
19.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Añadir comentario
Cancelar
19.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Añadir comentario
Cancelar
19.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
19.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
, dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (240,79 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.