Crear uno personalizado Dohodu o konkurenční doložce na míru

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrucciones

  • Vhodné řešení pro klíčové zaměstnance nebo pro obchodní zástupce či jiné smluvní partnery, u kterých hrozí, že vezmou Vaše know-how a začnou podnikat, zneužijí kontaktů nabytých u Vaší společnosti či je přetáhne konkurence.
  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ochránit své podnikání před zneužitím zkušeností a kontaktů získaných ve Vaší společnosti.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci činnosti, pro kterou zákaz konkurence vzniká.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé strany.
  • Buďte obezřetní, pečliví a čtěte nápovědy zejména při doplňování délky doby a výše finanční kompenzace. 
  • Často ji budete potřebovat v souvislosti s Pracovní smlovou nebo Smlouvou o spolupráci.
  • Zákonnou úpravu dle zákoníku práce týkající se této problematiky naleznete zde.
  • Zákonnou úpravu dle občanského zákoníku týkající se této problematiky naleznete zde.

Dohoda o konkurenční doložce

Añadir comentario
Cancelar
TATO DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI
Añadir comentario
Cancelar
Povinným je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Povinný“)
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Oprávněným je
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
a
Añadir comentario
Cancelar
Telefon:
Añadir comentario
Cancelar
E-mail:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
(dále jako „Oprávněný“)
Añadir comentario
Cancelar
( Povinný a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Añadir comentario
Cancelar
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Añadir comentario
Cancelar
1
Předmět Smlouvy
Añadir comentario
Cancelar
Tuto dohodu uzavíráte se
Vyberte osobu, se kterou chcete uzavřít konkurenční doložku. Obchodním zástupcem je myšlen obchodní zástupce, který je podnikatelem (OSVČ).
Smluvní strany prohlašují, že dne
mezi sebou uzavřely Pracovní smlouvu (dále jako „Smlouva“).
Añadir comentario
Cancelar
1.1
Povinný může vedle svého zaměstnání vykonávaného pro Oprávněného na základě Smlouvy vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Oprávněného, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Añadir comentario
Cancelar
1.2
Povinný se zavazuje, že se v době
měsíců od skončení účinnosti Smlouvy (tj. od skončení pracovního poměru) na území
(dále jen „Území“) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti Oprávněného nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a Oprávněný se zavazuje poskytnout za to Povinnému přiměřené peněžité vyrovnání sjednané dále v této Dohodě.
Añadir comentario
Cancelar
1.3
Povinný má povinnost zdržet se na daném Území činnosti vůči
Añadir comentario
Cancelar
2
Přiměřenost konkurenční doložky
Añadir comentario
Cancelar
2.1
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že konkurenční doložka uvedená v předchozím článku Dohody neomezuje Povinného více, než vyžaduje potřebná ochrana Oprávněného, a dále, že konkurenční doložka je vzájemně vyvážená, a to zejména s ohledem na to, že:
Añadir comentario
Cancelar
2.1.1
Oprávněný sdělil Povinnému své know-how a obchodní tajemství;
Añadir comentario
Cancelar
2.1.2
Oprávněný seznámil Povinného se svými klienty;
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
3
Finanční kompenzace
Añadir comentario
Cancelar
3.1
Oprávněný se zavazuje zaplatit Povinnému peněžité vyrovnání ve výši
+ slovy
za každý měsíc trvání konkurenční doložky uvedené v odst. 1.2 této Dohody (dále jako „Vyrovnání“).
Añadir comentario
Cancelar
3.2
Vyrovnání je splatné
, a to k
. dni
po měsíci, za který je Vyrovnání placeno.
Añadir comentario
Cancelar
3.3
Vyrovnání bude Povinnému zaplaceno bankovním převodem na bankovní účet č. ú.
, vedený u
.
Añadir comentario
Cancelar
4
Smluvní pokuta
Añadir comentario
Cancelar
4.1
V případě, že Povinný poruší svou povinnost specifikovanou v odst. 1.2 této Dohody, zavazuje se zaplatit Oprávněnému smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zaplacením smluvní pokuty závazek Povinného z konkurenční doložky zaniká.
Añadir comentario
Cancelar
5
Rozhodné právo
Añadir comentario
Cancelar
5.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Añadir comentario
Cancelar
6
Závěrečná ustanovení
Añadir comentario
Cancelar
6.1
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, je vykládán význam pojmu v jednotném čísle rovněž významu daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž rody ostatní.
Añadir comentario
Cancelar
6.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Añadir comentario
Cancelar
6.3
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k jejímu předmětu a pokud by existovala jakákoliv předchozí ujednání či dohody ohledně předmětu této Dohody, jsou taková ujednání či dohody touto Dohodou nahrazeny.
Añadir comentario
Cancelar
6.4
Tato Dohoda může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
6.5
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Añadir comentario
Cancelar
6.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Añadir comentario
Cancelar
6.7
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Añadir comentario
Cancelar
6.8
Smluvní strany podpisem této Dohody stvrzují, že si ji přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Añadir comentario
Cancelar
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
_____________________________________
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (240,79 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.